Thursday, December 19, 2013

லுக்மான்(அலை) அவர்கள் தன் மகனுக்கு செய்த உபதேசம்.

பின்து இக்பால்

அல் குர்ஆனிலே ஸூரா லுக்மானில் லுக்மான் (அலை) தன் மகனிற்கு செய்யும் உபதேசம் ஒவ்வொறு பெற்றோர்களுக்கும் சிறந்ததோர் முன்மாதிரியாகும். இன்று பெற்றோர் தம் பிள்ளைகளை எவ்வாறு அனுகுகின்றார்கள்? தம் சிறார்களை அன்பாக அழைத்து அறிவுரை கூறுபவர்கள் மிகக்குறைவு. பிள்ளைகள் சிறியதோர் பிழை செய்தாலும் உடனே ஏசுபவர்கள்தான் அதிகம். இவ்வாரான பிழையான அனுகுமுறைகள் காரணமாகவே பிள்ளைகள் பெற்றோர்களை விட்டும் தூரமாகின்றனர்.

தற்காலத்தில் எல்லோரும் குழந்தை உளவியல் என்று பாடம் போட்டுப் படிக்க விரும்புகின்றனர். இருப்பினும் லுக்மான் (அலை)அவர்களின் உபதேசம் குழந்தை உளவியலுக்கு அடித்தளமாக இருந்தது என்பதை உணரத்தவரிவிட்டனர். இதோ லுக்மான் (அலை) அவர்களின் உளவியலை மையப்படுத்திய அனுகுமுறையை சற்று சிந்தையில் அலசிப்பாருங்கள்.


1. என் அருமை மைந்தனே! நீ அல்லாஹ்வுக்கு இணைவைக்காதே! நிச்சயமாக இணைவைத்தல் மிகப் பெரிய அநியாயமாகும்.

2. என் அருமை மைந்தனே! நிச்சயமாக நன்மையோ,
தீமையோ கடுகின் வித்தளவாக இருப்பினும் அது ஒரு பாறைக்குள் அல்லது வானங்களில் அல்லது புமியில் மறைந்து இருந்த போதிலும் அல்லாஹ் அதனைகொண்டுவந்து விடுவான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் வெகு நுட்பமானவன் நன்கு உணர்பவன்.


3. என் அருமை மைந்தனே! நீ தொழுகையை நிறைவேற்றுவாயாக! நன்மையைக் கொண்டு பிறரை ஏவுவாயாக! நிச்சயமாக அது காரியங்களில் உறுதியானதில் உள்ளது.

4. உன் முகத்தை மனிதர்களை விட்டும் திருப்பிக்கொள்ளாதே! மேலும் புமியில் கர்வமாக நடக்காதே! நிச்சயமாக அல்லாஹ் தற்பெருமைக்காரர், கர்வங்கொண்டோர் ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்கமாட்டான்.

5. மேலும் உன் நடையில் மத்திய தரத்தை கடைபிடிப்பாயாக உன் சத்தத்தையும் தாழ்திக் கொள்வாயாக! சத்தங்களிலெல்லாம் மிக வெறுக்கத்தக்கது கழுதைகளின் சத்தமாகும்.

அழகிய முறையில் கனிவான உபதேசங்கள். ஒவ்வொறு வார்தையிலும் 'யா புனய்ய' என் அருமை மைந்தனே என்ற கனிவான வார்த்தை.
இவ்வாரான வார்தைகள்தான் எம் சிறார்களில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். லுக்மான்(அலை) அவர்களின் உளவியல் ரீதியான அனுகுமுறைகள் தொடர்கபாக பிரத்தியேக ஆய்வுகள் நடாத்தப்பட வேண்டியமை காலத்தின் தேவையாகும். எனவே லுக்மான்(அலை) அவர்களின் உளவியல் ரீதியான அனுகுமுறைகளை எல்லா பெற்றோர்களும் கடைபிடித்தால் எதிர்கால சந்ததியினரின் எதிர்காலம் ஒளிமயமாகும் என்பதில் ஐயமில்லை.

அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன்.
நன்றி  http://pdsdawah.blogspot.in

12. we bestowed (in the past) Wisdom on Luqman: "Show (thy) gratitude to Allah." Any who is (so) grateful does so to the profit of his own soul: but if any is ungrateful, verily Allah is free of all wants, Worthy of all praise.
13. Behold, Luqman said to his son by way of instruction: "O my son! join not in worship (others) with Allah. for false worship is indeed the highest wrong-doing."
14. And We have enjoined on man (to be good) to his parents: in travail upon travail did his mother bear him, and in years twain was his weaning: (hear the command), "Show gratitude to Me and to thy parents: to Me is (thy final) Goal.
15. "But if they strive to make thee join in worship with Me things of which thou hast no knowledge, obey them not; yet bear them company in this life with justice (and consideration), and follow the way of those who turn to me (in love): in the end the return of you all is to Me, and I will tell you the truth (and meaning) of all that ye did."
16. "O my son!" (said Luqman), "If there be (but) the weight of a mustard-seed and it were (hidden) in a rock, or (anywhere) in the heavens or on earth, Allah will bring it forth: for Allah understands the finest mysteries, (and) is well-acquainted (with them).
17. "O my son! establish regular prayer, enjoin what is just, and forbid what is wrong: and bear with patient constancy whatever betide thee; for this is firmness (of purpose) in (the conduct of) affairs.
18. "And swell not thy cheek (for pride) at men, nor walk in insolence through the earth; for Allah loveth not any arrogant boaster.
19. "And be moderate in thy pace, and lower thy voice; for the harshest of sounds without doubt is the braying of the ass."
20. Do ye not see that Allah has subjected to your (use) all things in the heavens and on earth, and has made his bounties flow to you in exceeding measure, (both) seen and unseen? Yet there are among men those who dispute about Allah, without knowledge and without guidance, and without a Book to enlighten them!
21. When they are told to follow the (Revelation) that Allah has sent down, they say: "Nay, we shall follow the ways that we found our fathers (following). "What! even if it is Satan beckoning them to the Penalty of the (Blazing) Fire?
22. Whoever submits his whole self to Allah, and is a doer of good, has grasped indeed the most trustworthy hand-hold: and with Allah rests the End and Decision of (all) affairs.
23. But if any reject Faith, let not his rejection grieve thee: to Us is their return, and We shall tell them the truth of their deeds: for Allah knows well all that is in (men's) hearts.
24. We grant them their pleasure for a little while: in the end shall We drive them to a chastisement unrelenting.
25. If thou ask them, who it is that created the heavens and the earth. They will certainly say, "(Allah)". Say: "Praise be to Allah." But most of them understand not.
26. To Allah belong all things in heaven and earth: verily Allah is He (that is) free of all wants, worthy of all praise.
27. And if all the trees on earth were pens and the ocean (were ink), with seven oceans behind it to add to its (supply), yet would not the words of Allah be exhausted (in the writing): for Allah is Exalted in Power, full of Wisdom.
28. And your creation or your resurrection is in no wise but as an individual soul: for Allah is He Who hears and sees (all things).
29. Seest thou not that Allah merges Night into Day and he merges Day into Night; that He has subjected the sun, and the moon (to his Law), each running its course for a term appointed; and that Allah is well-acquainted with all that ye do?
30. That is because Allah is the (only) Reality, and because whatever else they invoke besides Him is Falsehood; and because Allah,- He is the Most High, Most Great.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails